Včela medonosná

Co nám dává včela medonosná:

1. Opylovatelka

Vznik včel se datuje asi před 80 miliony lety, kdy vznikaly entomofilní (hmyzosnubné) rostliny. Z vos se vyvíjely včely, původně masitá strava se měnila na vegetariánskou. Začali sbírat nektar a pyl a tím se staly významným prvkem v krajině-opylovatelkami. Opylením rostliny se nejenom umožní rostlině rozmnožení, ale také se výrazně včela opylováním podílí na množství kvalitních plodů, na jejich velikosti, vybarvení či na klíčivosti osiva u kulturních rostlin a u planých rostlin udržuje široký genofond, pokud člověk nezničí rostlinám jejich specifické prostředí.

Dá se říct,že včela medonosná spolu se včelami samotářkami a čmeláky vytváří potravní základnu pro všechny živočichy včetně lidí na planetě Zemi.

Maximální opylení je zajištěno florokonstantností včel (znamená věrnost jednomu druhu rostliny po dobu intenzívní snůšky) medonosných a floromigrací včel ostatních. Opyluje většinu entomofilních rostlin a výrazně ovlivňuje výnos a kvalitu i u anemofilních rostlin (větrosnubných).

2. Producentka včelích produktů

Pro živočichy a člověka, jako vysoce eusociální (vytváří celoroční společenství, kde jednotlivé součásti spoluvytváří soběstačný celek-jednotku-včelstvo) druh má velmi vysokou spotřebu pylu (20-30kg na rok a jedince), stejně tak je velká spotřeba glycidů-zdroj energie a z přebytků mají užitek ostatní.

3. Bioindikátorka životního prostředí

Dle kontaminace vosku a pylu perga (pyl uskladněný v plástech a zakonzervovaný medem, který umožní fermentací pylu a jeho kvalitní přeměnu-až o 50% oproti květovému pylu) lze určit obsah a množství škodlivých látek pro člověka v blízkosti průmyslových aglomerací, dálnic, atomových středisek ( radioaktivní záření, těžké kovy atd.).

4. Prospektorka

K vyhledávání barevných kovů-v pylu a nektaru obsažené kovy indikují místo s větším nalezištěm-Pb, Mn, Cu,, Zn.

5. Ochranářka zdravotního stavu rostlin

Díky svému ideálně přizpůsobenému tělu ke sběru pylu může naopak roznášet látky k ochraně rostlin-vyzkoušeno např. na řepce, jahodách atd.

6. Vyhledávačka chemických látek

Lze ji naučit pomocí navoněných roztoků na vyhledávání např. drog.

7. Podporovatelka duševní a fyzické aktivity člověka

Včelaře - vyzařování energie ze včelího společenství kladně působí na včelaře-dodává sílu a spolu s konzumací včelích produktů zpomaluje stárnutí a zvětšuje vitalitu člověka.

Chov včel vyžaduje spoustu znalostí z různých oborů, vyžaduje fyzickou zručnost, je výhodou znalost různých řemesel a zvláště pro lidi starší se může chov včel přirovnat ke studiu univerzity třetího věku.

Co jí můžeme a měli bychom jí dát my:

1. Včelí pastvu

Pro důležitý jarní rozvoj včelstev tj. výživy plodu, množství mladušek a následně létavek donášejících potravu je potřeba v krajině v průběhu celého snůškového období tzv. medonosných nebo včelařských rostlin.

V předjaří to jsou zejména vrby jívy, líska obecná, olše, dřín, na jaře třešeň ptačí, trnka, střemcha, brslen, hloh, růže šípková,v časném létě - akát, maliník, javor, lípa, smrk, v plném létě - lípa ( zdroj jak nektaru, tak medovice). Celoročně jsou bohatým zdrojem nektaru a pylu sady, zahrady, parky a louky nepřehnojené dusíkem.

Dnes je módou osazovat zahrady hlavně koniferami a listnáči a tudíž včelám ubývá i tento zdroj pastvy. Na požádání můžete získat přehled včelí pastvy a zamyslet se, čím by jste mohli doplnit a zkrášlit svoji zahradu a pomoci zdravé, čisté a bohaté pastvy včelu medonosnou udržet v naší krajině. Chov včel medonosných není jen záležitostí včelaře, ale všech lidí žijících na planetě Zemi.

2. Žádné pesticidy,

které způsobují otravy včel-postřiky jak polních, tak hlavně zahradních kultur.

3. Co nejčistší životní prostředí.

4. Zdroj vody

Jezírka, tůňky, mělké potůčky, napajedla pro ptáky, mokrá rašeliniště atd.

Použitá publikace-Přidal Antonín, ing.-Ekologie opylovatelů